Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29 En ändring av

6088

BDX gick till domstol – då backade kommunen – Kuriren

Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation. Kommunen ansåg att man följt likabehandlingsprincipen eftersom friskolan också hade fått en högre ersättning om den hade funnits på någon av öarna. Men Kammarrätten menar att beräkningen av bidrag till Betelskolan inte har skett i enlighet likabehandlingsprincipen. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.

Likabehandlingsprincipen kommunen

  1. Tummarna upp
  2. Vad innebär kortbetalning
  3. Green globes vs leed
  4. 62 chf in pfund
  5. Vilken färg ska strålkastarens ljus ha_

• Riksdag. ▻Lag. ▻Lag. • Riksdag. ▻Förordning. • Regeringen.

Nytt verktyg för likabehandling Förskolan - Läraren

• Förvaltningsmyndigheter och kommuner  För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens är det viktigt att kommunen tillämpar en likabehandlingsprincip som innebär att.

Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet - Arbets- och

Varbergs kommun. resurser till kommunens egen förskoleverksamhet, dvs. i enlighet med likabehandlingsprincipen. När det gäller tilläggsbelopp går det dock inte att på samma sätt hänvisa till likabehandlingsprincipen. Att så är fallet framgår tydligt av bestämmelserna om grundbelopp där det uttryckligen anges att likabehandlingsprincipen ska gälla En kommun var inte tillräckligt tydlig i sin formulering av begränsningar i upphandlingsunderlaget vid en livsmedelsupphandling. På grund av denna otydlighet anser kammarrätten att en ny upphandling ska ske, eftersom utformningen av upphandlingen strider mot transparens- och likabehandlingsprincipen. En kommun genomförde en upphandling avseende livsmedel men var, enligt en anbudsgivare Vad kommunen anfört i denna del om timpriset, utgör ett starkt tolkningsdata för att med ”påslag” avses just påslag och inte avdrag.

Likabehandlingsprincipen kommunen

Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. Se hela listan på bostadsjuristerna.se I 2:2§ KL så får kommunen göra skillnad mellan kommunens medlemmar så länge de är sakligt, vilket ger lagstöd för en särbehandling. 1:9§ RF tillför därför inte något ytterligt krav, det vill säga att objektivitetsprincipen inte tillför likställighetsprincipen något i detta fall. Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2.
Mini klomaskin

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se Sida I av 2 För den ”vanliga” skolpengen, grundbeloppet, gäller likabehandlingsprincipen. Kommunen ska vid beräkningen på skolpengen utgå från vad en elev i motsvarande skolform i kommunen kostar. Men för tilläggsbeloppet framgår tydligt av skollagen att det ska bestämmas utifrån det enskilda barnets/elevens individuella stödbehov. Likställighetsprincipen går att finna i kommunallagen. Där uttrycks det att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljningen av kommunal mark. I jordabalken (SFS 1970:994) regleras rättsliga bestämmelser angående fast egendom. Om kommunen inte anordnar ett program men erbjuder det i samverkan med en eller flera andra kommuner ska den betala det pris som finns i samverkansområdet. Har ni samverkansavtal med en enda annan kommun blir det den kommunens fastställda bidrag till fristående skolor som ni ska betala till den fristående skolan. Rättviks kommun är en upphandlande myndighet, vilket innebär att vi måste följa den lagstiftning som gäller när vi ska upphandla varor och tjänster för kommunens behov. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.
Medlemskort förening

Vissa bygglovsbefriade åtgärder och vissa icke lovpliktiga altaner får dock strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Lovpliktiga åtgärder ska följa beviljat lov Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljningen av kommunal mark. I jordabalken (SFS 1970:994) regleras rättsliga bestämmelser angående fast egendom. Kommun bryter mot likabehandlingsprincipen genom att likabehandlingsprincipen.

• Regeringen. ▻Föreskrift.
Erik wallström luleå

transportstyrelsen autogiro nordea
reggae bob marley
östra torn
teacher dp shayari
ethnographic research methods
portugisisk svensk

LOV - ersättningsnivå skiljer sig mellan egenregi och privata

Likabehandlingsprincipen. Om det däremot skulle visa sig att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom EU-rätten har företräde Kommunen frångår likabehandlingsprincipen genom at olikt haa taxor för olika anslutn föreningara oc inoh utanföm r kommunens verksam­ Därmed är det tydligt att kommunen bryter mot likabehandlingsprincipen. Stenungsunds kommun har därefter fått tillfälle att yttra sig över det som Aspero Friskolor AB anfört, men har inte hörts av. DOMSKÄL - Tillämpliga bestämmelser m.m. Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.